top of page
図2.png

Organizzazione senza scopo di lucro specificata  Incontro sul lavaggio delle mani APHW

Tutti coloro che hanno donato al Senegal Design KIMONO Fund

11 aziende, 115 persone

 

Con la tua collaborazione

Progettato da General Incorporated Association Imargin Oneworld

Vorremmo esprimervi la nostra sincera gratitudine per aver reso il design senegalese KIMONO utile per le nostre attività.

☆ Ho abbreviato il titolo.

%25E3%2582%25BB%25E3%2583%258D%25E3%2582
支援企業・法人一覧

Dipartimento aziendale e organizzazione

Mitsubishi Corporation / Ufficio del Senegal

Setta Shingon Scuola Chiyama Castello Mukaiyama Ruriin / Tempio Shokoji

Chiba Motor Co., Ltd. (negozio HONDACARS Furukawa Kitadajiri)

Kurihara Co., Ltd.

Kesennuma Reed Bud Academy

Okae Textile

Ajia-do

Mita Eco Farm

Okaya City (Vai) Yoshidakan

Rotary Club Hikone

Università del Sacro Cuore OG

個人支援者一覧

Sezione personale

Fumio Isaji Fumio Yamada Masaaki Makino Kaneo Shibuya Hiroko Isaji Yoshiko Kashima Yoshiko Uesaka Hitomi Tsuki Koiyo Nozomi Wada Mitsuko Yajima Taeko Kawakoshima Atsuko Watanabe Kato Kazuko Miyazawa Yoko Yamada Masahiko Onda Hariko Masahiko Satsuma Akru Hayashi Michiko Nozaki Etsuko Kobayashi Tatsuya Kawajiri Keizo Nakano Fumiko Shimada Tamaki Ogawa Keiko Iwama Junko Shimada Yukiko Giho Yukiko Yamamoto Takeshi Kitajima Ritsuko Kitajima Yoshiro Ichida Tomoko Nakamurai Kabujo Tomoko Nakamurai Fumiko Kashikoru Miiko Fumiko Katsuyama Yuki Fumiko Yuhia Atsushi Takaoka Kimiko Katsuki Muneko Koshi Funada Masayuki Funada Nobuko Kitamura Minami Michiko Naito Yuko Hasegawa Teruko Kusano Kumiko Ishida Kumiko Kawamura Hisako Higuchi Ai Midori Sato Reiko Kansaka Masako Koike Akiko Kondo Taka Yuko Iko yukobe Hisako Kawano Waro Waro Yuko Yukobe Furuya Hi Terumi Arai Etsuko Ogasawara Mayumi Ito Eiko Ogawa Kimiyo Noguchi Suzuko Arai Kyoko Arai Setsuko Yamato Junko Sakagaki Yoshiko Sasai Yoshiko Terauchi Yuki Furuya Sanae Matsuda Takeshi Kitajima Nobuko Matsuda Kumiko Sekine Sadako Yoguo Tsuwakimura Maiko Imyama

Altri reparti: addetto al lavaggio delle mani e ufficiali (in ordine di valore nominale di ciascun reparto)

図2.png
  • Facebook
  • HPアイコン_d
bottom of page